fbpx
loader
USCIS Nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ

Thống kê số liệu nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ – Tháng 7

Bản tin này tóm tắt tình trạng số lượng người nhập cư trong tháng 7 cho: “Ngày hồ sơ được ưu tiên” và “Ngày nộp đơn DS-260”, cho biết khi nào người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ được thông báo để hoàn chỉnh và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia.

A. QUY CHẾ

Trừ khi được chỉ định khác trên trang web của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tại www.uscis.gov/visabulletininfo, những cá nhân muốn nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng với USCIS trong Bộ An ninh Nội địa phải sử dụng biểu đồ “Ngày Hành động Cuối cùng” bên dưới để xác định khi nào họ có thể nộp hồ sơ như vậy.

Khi USCIS xác định rằng có nhiều thị thực nhập cư có sẵn cho năm tài chính hơn số đương đơn xin thị thực như vậy đã biết, USCIS sẽ công bố trên trang web rằng người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ có thể sử dụng biểu đồ “Ngày nộp đơn xin thị thực” trong Bản tin này.

1.Thủ tục xác định ngày tháng.

Các viên chức lãnh sự được yêu cầu phải báo cáo cho Bộ Ngoại giao những người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn cho các loại thị thực có giới hạn số lượng; USCIS báo cáo những người nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng.

Phân bổ trong các biểu đồ dưới đây sẽ được thực hiện, trong phạm vi có thể, theo thứ tự thời gian của các ngày ưu tiên được báo cáo, cho yêu cầu nhận được trước ngày 9/6. Nếu không phải tất cả các yêu cầu đều có thể được đáp ứng, danh mục hoặc quốc gia nước ngoài mà yêu cầu bị quá giới hạn được coi là đăng ký quá mức.

“Ngày hành động cuối cùng” cho danh mục đăng ký quá mức là ngày ưu tiên của người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ đầu tiên không thể đạt được trong giới hạn số lượng. Nếu có sự cần thiết trong quá trình phân bổ hàng tháng để lùi ngày hành động cuối cùng, các yêu cầu bổ sung số lượng sẽ chỉ được thực hiện nếu ngày ưu tiên nằm trong ngày hành động cuối cùng mới được thông báo trong bản tin này.

Nếu đạt giới hạn hàng năm vào bất kỳ lúc nào, thì danh mục ưu tiên sẽ chuyển sang “không khả dụng” ngay lập tức và không có yêu cầu nào khác về số lượng được thực hiện.

2. Mục 201 của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA)

Theo mục này, giới hạn bảo lãnh thân nhân tối thiểu hàng năm là 226.000. Số lượng người nhập cư dựa theo việc làm hàng năm trên toàn thế giới ít nhất là 140.000. Mục 202 quy định rằng giới hạn dành cho người nhập cư ưu tiên theo quốc gia được đặt ở mức 7% tổng giới hạn bảo lãnh thân nhân và việc làm hàng năm, tức 25,620. Giới hạn khu vực phụ thuộc được đặt ở mức 2%, hoặc 7,320.

3. INA Mục 203 (e) – Mục 203 (d) – Mục 202 (e) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA)

  • INA Mục 203 (e) quy định rằng thị thực bảo lãnh thân nhân và việc làm được cấp cho những người nhập cư đủ điều kiện theo thứ tự mà đơn bảo lãnh thay mặt cho mỗi người đã được nộp.
  • Mục 203 (d) quy định rằng vợ/chồng và con cái của những người nhập cư ưu tiên được hưởng tình trạng như nhau, và cùng thứ tự xem xét, nếu đi cùng hoặc theo sau “để tính vào vốn chung” (join the principal).
  • Các điều khoản phân bổ thị thực của Mục 202 (e) áp dụng việc phân bổ cho một tiểu bang nước ngoài hoặc khu vực phụ thuộc khi nhu cầu thị thực vượt quá giới hạn cho mỗi quốc gia.

Hiện tại, các quy định này áp dụng cho các khu vực đã đăng ký quá mức sau: Trung Quốc đại lục, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ấn Độ, Mexico, Philippines và Việt Nam.

Nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ diện bảo lãnh thân nhân

4. Mục 203 (a) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) – DIỆN BẢO LÃNH THÂN NHÂN

Mục 203 (a) của INA quy định các hạng ưu tiên cho việc phân bổ thị thực nhập cư do bảo lãnh thân nhân như sau:

DIỆN BẢO LÃNH THÂN NHÂN:

Ưu tiên thứ nhất: (F1) Con trai và con gái chưa kết hôn của Công dân Hoa Kỳ: 23.400 cộng với số lượng không bắt buộc cho ưu tiên thứ tư.

Ưu tiên thứ hai: Vợ/chồng và con cái, con trai và con gái chưa kết hôn của thường trú nhân: 114.200, cộng với số (nếu có) mà mức ưu tiên gia đình trên toàn thế giới vượt quá 226.000, cộng với số lượng ưu tiên thứ nhất nào chưa sử dụng:

A. (F2A) Vợ/chồng và con cái của thường trú nhân: 77% giới hạn ưu tiên thứ hai tổng thể, trong đó 75% được miễn giới hạn cho mỗi quốc gia;

B. (F2B) con trai và con gái chưa kết hôn (21 tuổi trở lên) của thường trú nhân: 23% giới hạn ưu tiên thứ hai tổng thể.

Ưu tiên thứ ba: (F3) Con trai và con gái đã kết hôn của Công dân Hoa Kỳ: 23.400, cộng với số lượng không bắt buộc bởi ưu tiên thứ nhất và thứ hai.

Ưu tiên thứ tư: (F4) Anh chị em của Công dân Hoa Kỳ trưởng thành: 65.000, cộng với số lượng không bắt buộc bởi ba ưu tiên đầu.

A. NGÀY HÀNH ĐỘNG CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP BẢO LÃNH THÂN NHÂN

Trong biểu đồ bên dưới, việc liệt kê ngày tháng cho bất kỳ lớp nào thể hiện lớp đó đã được đăng ký quá mức (xem đoạn 1); “C” có nghĩa là tình trạng xử lý không có hồ sơ tồn đọng, tức là, số lượng được phép cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện; và “U” có nghĩa là tạm thời hồ sơ xin thị thực nhập cư Hoa Kỳ này chưa được xử lý. (LƯU Ý: Số lượng chỉ được phép phát hành cho những người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày hành động cuối cùng được liệt kê bên dưới.)

Diện gia đình bảo trợ Những nơi khác Trung Quốc đại lục Ấn Độ Mexico Philippines
F1 15NOV14 15NOV14 15NOV14 01OCT98 22FEB12
F2A C C C C C
F2B 15SEP15 15SEP15 15SEP15 01FEB00 15OCT11
F3 01NOV08 01NOV08 01NOV08 08MAR97 08JUN02
F4 08FEB07 08FEB07 15AUG05 15DEC98 22JUN02

B. NGÀY ĐIỀN ĐƠN DS-260 CHO DIỆN VISA BẢO LÃNH THÂN NHÂN

Biểu đồ dưới đây phản ánh các ngày nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ trong một khung thời gian chứng minh cho hành động tức thì trong quá trình nộp đơn. Người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong biểu đồ dưới đây có thể hoàn chỉnh và nộp các giấy tờ cần thiết cho Trung tâm Thị thực Quốc gia của Bộ Ngoại giao, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Thị thực Quốc gia có hướng dẫn chi tiết.

Ngày nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ cho danh mục đăng ký quá mức là ngày ưu tiên của người nộp đơn đầu tiên không thể nộp tài liệu cho Trung tâm Thị thực Quốc gia để xin thị thực nhập cư. Nếu một danh mục được chỉ định là “không có hồ sơ tồn đọng”, tất cả những người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ trong danh mục liên quan có thể nộp đơn, bất kể ngày ưu tiên.

Danh sách “C” chỉ ra rằng danh mục này đang không có hồ sơ tồn đọng và các đương đơn có thể nộp hồ sơ bất kể ngày ưu tiên. Việc liệt kê ngày cho bất kỳ danh mục nào chỉ ra rằng chỉ những người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp đơn.

Truy cập www.uscis.gov/visabulletininfo để biết thông tin về việc USCIS xác định rằng biểu đồ này có thể được sử dụng hay không (thay cho biểu đồ trong đoạn 4.A.) trong tháng này để quyết định nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng với USCIS.

Diện bảo lãnh thân nhân Những nơi khác Trung Quốc đại lục Ấn Độ Mexico Philippines
F1 15MAY16 15MAY16 15MAY16 01AUG00 22APR15
F2A 01JUN21 01JUN21 01JUN21 01JUN21 01JUN21
F2B 22SEP16 22SEP16 22SEP16 08AUG00 01OCT13
F3 22AUG09 22AUG09 22AUG09 08SEP00 01OCT03
F4 01OCT07 01OCT07 01DEC05 08MAY99 01FEB04

5. Mục 203 (b) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) – THỊ THỰC DIỆN VIỆC LÀM

Mục 203 (b) INA quy định các loại ưu tiên để phân bổ thị thực nhập cư dựa trên việc làm như sau:

THỊ THỰC DIỆN VIỆC LÀM

Ưu tiên thứ nhất: Người lao động được ưu tiên: 28,6% mức ưu tiên dựa trên việc làm trên toàn thế giới, cộng với bất kỳ số lượng nào không bắt buộc đối với ưu tiên thứ tư và thứ năm.

Ưu tiên thứ hai: Thành viên của các ngành nghề có bằng cấp cao hoặc người có khả năng đặc biệt: 28,6% mức ưu tiên dựa trên việc làm trên toàn thế giới, cộng với bất kỳ số lượng nào không bắt buộc theo ưu tiên đầu tiên.

Ưu tiên thứ ba: Công nhân lành nghề, Chuyên gia và Công nhân khác: 28,6% mức trên toàn thế giới, cộng với bất kỳ số lượng nào không bắt buộc bởi ưu tiên thứ nhất và thứ hai, trong đó không quá 10.000 có thể được cấp cho “* Người lao động khác”.

Ưu tiên thứ tư: Người nhập cư đặc biệt được chỉ định: 7,1% mức trên toàn thế giới.

Ưu tiên thứ năm: Việc làm sáng tạo: 7,1% mức trên toàn thế giới, không ít hơn 3.000 trong số đó được dành cho các nhà đầu tư ở khu vực nông thôn hoặc khu vực thất nghiệp cao được định sẵn, và 3.000 được dành cho các nhà đầu tư ở các trung tâm khu vực bởi Sec. 610 của Pub. L. 102-395.

A. NGÀY HỒ SƠ XIN THỊ THỰC HOA KỲ ĐƯỢC ƯU TIÊN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP THỊ THỰC DIỆN VIỆC LÀM

Trên biểu đồ bên dưới, việc liệt kê ngày tháng cho bất kỳ lớp nào cho thấy rằng lớp đó đã được đăng ký quá mức (xem đoạn 1); “C” có nghĩa là tình trạng “không có hồ sơ xử lý tồn đọng”, tức là, các số được phép cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện; và “U” có nghĩa là tạm thời hồ sơ này chưa được xử lý (LƯU Ý: Số chỉ được phép phát hành cho những người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày hành động cuối cùng được liệt kê bên dưới.)

Diện việc làm Những nơi khác Trung Quốc đại lục El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
Ưu tiên thứ nhất C C C C C C C
Ưu tiên thứ hai C 01DEC17 C 01JUN11 C C C
Ưu tiên thứ ba C 01JAN19 C 01JAN13 C C C
Lao động khác C 01DEC09 C 01JAN13 C C C
Ưu tiên thứ tư C C 01DEC18 C 01FEB20 C C
Lao động có tôn giáo C C 01DEC18 C 01FEB20 C C
Ưu tiên thứ năm không theo trung tâm khu vực
(C5 và T5)
C 08NOV15 C C C C 01APR20
Ưu tiên thứ năm theo trung tâm khu vực
(I5 và R5)
U U U U U U U

 

* Ưu tiên thứ ba diện việc làm, Đối tượng lao động khác: Mục 203 (e) của Đạo luật Cứu trợ Nicaragua và Trung Mỹ (NACARA) được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 1997, được sửa đổi bởi Mục 1 (e) của Pub. L. 105-139, quy định rằng một khi ngày giới hạn của Ưu tiên thứ ba diện việc làm cho Người lao động Khác (EW) đã đạt đến ngày ưu tiên của bản kiến nghị EW mới nhất được chấp thuận trước ngày 19/11/1997, thì số 10.000 EW có sẵn cho một năm tài chính sẽ bị giảm tới 5.000 mỗi năm bắt đầu từ năm tài chính tiếp theo.

Việc giảm này sẽ được thực hiện trong thời gian cần thiết để bù đắp các điều chỉnh theo chương trình NACARA. Kể từ ngày hành động cuối cùng của EW chạm đến mốc của ngày 19/11/1997 trong Năm tài chính 2001, việc giảm giới hạn hàng năm của EW xuống còn 5.000 đã bắt đầu vào Năm tài chính 2002. Đối với Năm tài chính 2021, mức giảm này sẽ được giới hạn ở khoảng 150.

B. NGÀY NỘP ĐƠN DS-260 XIN THỊ THỰC DIỆN VIỆC LÀM

Biểu đồ dưới đây phản ánh các ngày nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ trong một khung thời gian chứng minh cho hành động tức thì trong quá trình nộp đơn. Người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày nộp đơn trong biểu đồ có thể hoàn chỉnh và nộp các giấy tờ cần thiết cho Trung tâm Thị thực Quốc gia của Bộ Ngoại giao, sau khi nhận được thông báo từ Trung tâm Thị thực Quốc gia có hướng dẫn chi tiết.

Ngày nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ cho danh mục đăng ký quá mức là ngày ưu tiên của người nộp đơn đầu tiên không thể nộp tài liệu cho Trung tâm Thị thực Quốc gia để xin thị thực nhập cư. Nếu một danh mục được chỉ định là “không có hồ sơ tồn đọng”, tất cả các ứng viên trong danh mục liên quan có thể nộp hồ sơ, bất kể ngày ưu tiên.

Danh sách “C” chỉ ra rằng danh mục này đang không có hồ sơ tồn đọng và các đơn đăng ký có thể nộp bất kể ngày ưu tiên của người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ. Việc liệt kê ngày cho bất kỳ danh mục nào chỉ ra rằng chỉ những người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ có ngày ưu tiên sớm hơn ngày được liệt kê mới có thể nộp đơn.

Truy cập www.uscis.gov/visabulletininfo để biết thông tin về việc USCIS xác định rằng biểu đồ này có thể được sử dụng hay không (thay cho biểu đồ trong đoạn 5.A.) trong tháng này để quyết định nộp đơn xin điều chỉnh tình trạng với USCIS.

Diện việc làm Những nơi khác Trung Quốc đại lục El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
Ưu tiên thứ nhất C C C C C C
Ưu tiên thứ hai C 01JUL18 C 01DEC11 C C
Ưu tiên thứ ba C 01JUL19 C 01FEB14 C C
Lao động khác C 01MAY10 C 01FEB14 C C
Ưu tiên thứ tư C C 01MAR19 C C C
Lao động có tôn giáo C C 01MAR19 C C C
Ưu tiên thứ năm không theo trung tâm khu vực
(C5 và T5)
C 15DEC15 C C C C
Ưu tiên thứ năm theo trung tâm khu vực
(I5 và R5)
C 15DEC15 C C C C
  1. Bộ Ngoại giao có một tin nhắn được ghi sẵn với thông tin về ngày Hành động Cuối cùng có thể được nghe qua số: (202) 485-7699. Bản ghi này được cập nhật vào khoảng ngày 17 hàng tháng về thông tin của ngày hành động cuối cùng cho tháng tiếp theo.

B. DANH MỤC THỊ THỰC ĐỊNH CƯ ĐA DẠNG (DV) TRONG THÁNG 7

Mục 203 (c) của INA cung cấp tối đa 55.000 thị thực nhập cư mỗi năm tài chính để tạo cơ hội nhập cư bổ sung cho người dân các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp trong 5 năm trước đó. NACARA quy định rằng bắt đầu với DV-99 và trong thời gian cần thiết, tối đa 5.000 trong số 55.000 thị thực đa dạng được phân bổ hàng năm sẽ được cung cấp để sử dụng theo chương trình NACARA.

Điều này sẽ dẫn đến việc giảm giới hạn DV-2021 hàng năm xuống còn khoảng 54.850. Thị thực DV được chia cho sáu khu vực địa lý. Không quốc gia nào có thể nhận được hơn 7% thị thực đa dạng hiện có trong bất kỳ một năm nào.

Vào tháng 7, số người nhập cư trong danh mục DV được dành cho những người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ DV-2021 đủ điều kiện của tất cả các khu vực hoặc quốc gia đủ điều kiện như sau. Khi số giới hạn phân bổ được công bố, thị thực chỉ dành cho những người nộp đơn có số lượng xếp hạng xổ số theo khu vực DV DƯỚI số giới hạn phân bổ được chỉ định:

Vùng Những vùng áp dụng DV trừ những vùng được liệt kê cụ thể
CHÂU PHI CURRENT
CHÂU Á CURRENT
CHÂU ÂU CURRENT
BẮC MỸ (BAHAMAS) CURRENT
CHÂU ĐẠI DƯƠNG CURRENT
NAM MỸ, và vùng CARIBBEAN CURRENT

 

Quyền được hưởng tình trạng nhập cư trong diện DV chỉ kéo dài đến cuối năm tài chính (thị thực) mà người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ được chọn trong cuộc xổ số. Năm hưởng quyền lợi cho tất cả những người đăng ký chương trình DV-2021 kết thúc kể từ ngày 30/9/2021.

Thị thực DV có thể không được cấp cho những người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ DV-2021 sau ngày đó. Tương tự, vợ/chồng và con cái đi cùng hoặc theo sau tham gia chương trình DV-2021 chỉ được hưởng trạng thái DV phái sinh cho đến ngày 30/9/2021. Hiệu lực của thị thực DV đến hết năm tài chính 2021 không được xem là chắc chắn. Số lượng có thể hết trước ngày 30/9.

Nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ diện việc làm

C. CÁC GIỚI HẠN XẾP HẠNG CỦA THỊ THỰC ĐỊNH CƯ ĐA DẠNG (DV) SẼ ÁP DỤNG TRONG THÁNG 8

Vào tháng 8, số người được nhập cư trong danh mục DV có sẵn cho những người nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ DV-2021 đủ điều kiện của tất cả các khu vực hoặc quốc gia đủ điều kiện như sau. Khi số giới hạn phân bổ được công bố, thị thực chỉ dành cho những người nộp đơn có số lượng xếp hạng xổ số theo khu vực DV DƯỚI số giới hạn phân bổ được chỉ định:

Vùng Những vùng áp dụng DV trừ những vùng được liệt kê cụ thể
CHÂU PHI CURRENT
CHÂU Á CURRENT
CHÂU ÂU CURRENT
BẮC MỸ (BAHAMAS) CURRENT
CHÂU ĐẠI DƯƠNG CURRENT
NAM MỸ, và vùng CARIBBEAN CURRENT

D. HẠN HIỆU LỰC CỦA CÁC DANH MỤC THỊ THỰC VIỆC LÀM  ĐẦU TƯ ƯU TIÊN THỨ NĂM I5 VÀ THỊ THỰC TRUNG TÂM KHU VỰC R5

Danh mục ưu tiên thứ năm diện việc làm (I5 và R5):

Khoản O, Tiêu đề 1, Mục 104 của Đạo luật Chiếm hữu Hợp nhất năm 2021 đã gia hạn chương trình thí điểm nhà đầu tư nhập cư cho đến ngày 30/6/2021. Thị thực I5 và R5 có thể được cấp cho đến khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 30/6/2021 và có thể được cấp cho thời hạn hiệu lực đầy đủ. Không có thị thực I5 hoặc R5 nào có thể được cấp ở nước ngoài hoặc các trường hợp hành động cuối cùng được thực hiện để điều chỉnh tình trạng, sau ngày 30/6/2021.

Vì không có hành động lập pháp nào tại thời điểm này, ngày hành động cuối cùng cho các loại I5 và R5 đã được liệt kê là “Không khả dụng” cho tháng 7.

Nếu có hành động lập pháp gia hạn danh mục này cho tháng 7, ngày hành động cuối cùng sẽ ngay lập tức trở thành “không có hồ sơ tồn đọng” cho tháng 7 đối với tất cả các quốc gia ngoại trừ các đương đơn I5 và R5 sinh ra ở Trung Quốc đại lục, sẽ có ngày hành động cuối cùng là ngày 8/11/2015 và các đương đơn I5 và R5 Việt Nam, sẽ có ngày hành động cuối cùng là ngày 1/4/2020.

USCIS Nộp đơn xin thị thực Hoa Kỳ

Nguồn: Travel.State.Gov

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí