fbpx
loader
Thuế thu nhập cá nhân Canada

Thuế thu nhập cá nhân Canada – Cập nhật năm 2020

Mức thuế thu nhập cá nhân Canada vào những năm về trước (1985 đến 2019)

Để tìm hiểu về mức thuế của những năm trước, vui lòng truy cập Income Tax Package của năm đó. Đối với năm 2018 và những năm trước đó, bạn có thể tìm hiểu về mức thuế liên bang tại Schedule 1. Đối với năm 2019 và những năm trước đó, bạn có thể tìm hiểu về mức thuế liên bang tại Income Tax và Benefit Return. Bạn có thể xem mức thuế theo tỉnh và vùng lãnh thổ cho từng tỉnh tại Form 428 (trừ Qebec). Để tìm hiểu về mức thuế tại tỉnh Qebex, vui lòng truy cập Income tax return, schedules and guide (tại trang Revenu Quebec)

Mức thuế liên bang năm 2020

  • 15% trên $48,535 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, cộng
  • 5% cho $48,535 kế tiếp của mức thu nhập chịu thuế (trên phần thu nhập chịu thuế trên 48,535 đến $97,069), cộng
  • 26% cho $53,404 kế tiếp của mức thu nhập chịu thuế (trên phần thu nhập chịu thuế trên $97,069 đến $150,473), cộng
  • 29% cho $63,895 kế tiếp của mức thu nhập chịu thuế (trên phần thu nhập chịu thuế trên 150,473 đến $214,368), cộng
  • 33% của mức thu nhập chịu thuế trên $214,368

Biểu đồ dưới đây mô tả lại cách tính thuế ở trang 7 của Income Tax and Benefit Return (tạm dịch: hồ sơ thuế lợi tức) để tính thuế liên bang ròng.

Thuế liên bang trên biểu đồ tính thu nhập chịu thuế

Nếu thu nhập chịu thuế của bạn là $48,535 hoặc ít hơn

Nhập mức thu nhập chịu thuế của bạn từ dòng 26000 trên tờ khai của bạn Dòng 36
Base amount (tạm dịch : lượng cơ sở) -0 Dòng 37
Dòng 36 trừ dòng 37 (số này không thể âm) = Dòng 38
Tỉ suất thuế liên bang x 15% Dòng 39
Bằng số tiền của dòng 38 nhân với tỉ suất ở dòng 39 = Dòng 40
Thuế trên số tiền ở dòng 37 +0 Dòng 41
Tổng của dòng 40 và 41 = Dòng 42

Nếu thu nhập chịu thuế của bạn trên $48,535 nhưng dưới $97,069

Nhập mức thu nhập chịu thuế của bạn từ dòng 26000 trên tờ khai của bạn Dòng 36
Base amount (tạm dịch : lượng cơ sở) -48,535 Dòng 37
Dòng 36 trừ dòng 37 ( số này không thể âm) = Dòng 38
Tỉ suất thuế liên bang x 20.5% Dòng 39
Bằng số tiền của dòng 38 nhân với tỉ suất ở dòng 39 = Dòng 40
Thuế trên số tiền ở dòng 37 +7,280 Dòng 41
Tổng của dòng 40 và 41 = Dòng 42

 

Nếu thu nhập chịu thuế của bạn trên $97,069 nhưng dưới $150,473.

Nhập mức thu nhập chịu thuế của bạn từ dòng 26000 trên tờ khai của bạn Dòng 36
Base amount (tạm dịch : lượng cơ sở) -97,069 Dòng 37
Dòng 36 trừ dòng 37 ( số này không thể âm) = Dòng 38
Tỉ suất thuế liên bang x 26% Dòng 39
Bằng số tiền của dòng 38 nhân với tỉ suất ở dòng 39 = Dòng 40
Thuế trên số tiền ở dòng 37 +17,230 Dòng 41
Tổng của dòng 40 và 41 = Dòng 42

Nếu thu nhập chịu thuế của bạn trên $150,473 nhưng dưới $214,368.

Nhập mức thu nhập chịu thuế của bạn từ dòng 26000 trên tờ khai của bạn Dòng 36
Base amount (tạm dịch : lượng cơ sở) -150,473 Dòng 37
Dòng 36 trừ dòng 37 ( số này không thể âm) = Dòng 38
Tỉ suất thuế liên bang x 29% Dòng 39
Bằng số tiền của dòng 38 nhân với tỉ suất ở dòng 39 = Dòng 40
Thuế trên số tiền ở dòng 37 +31,115 Dòng 41
Tổng của dòng 40 và 41 = Dòng 42

Nếu thu nhập chịu thuế của bạn trên $214,368

Nhập mức thu nhập chịu thuế của bạn từ dòng 26000 trên tờ khai của bạn Dòng 36
Base amount (tạm dịch : lượng cơ sở) -214,368 Dòng 37
Dòng 36 trừ dòng 37 ( số này không thể âm) = Dòng 38
Tỉ suất thuế liên bang x 33% Dòng 39
Bằng số tiền của dòng 38 nhân với tỉ suất ở dòng 39 = Dòng 40
Thuế trên số tiền ở dòng 37 +49,645 Dòng 41
Tổng của dòng 40 và 41 = Dòng 42

Mức thuế cho tỉnh và vùng lãnh thổ năm 2020

Thuế cho tất cả các tỉnh (trừ Quebec) và vùng lãnh thổ được tính giống như thuế liên bang.

Form 428 được sử dụng để tính thuế cho tỉnh và vùng lãnh thổ. Các loại tín dụng thuế tỉnh và vùng lãnh thổ không được hoàn lại cũng được tính trong form này.

Tỉ suất thuế theo tỉnh và vùng lãnh thổ

Tỉnh và vùng lãnh thổ Tỉ suất
Newfoundland và Labrador 8.7% trên $37,929 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

14.5% trên $37,929 tiếp theo, +

15.8% trên $59,574 tiếp theo, +

17.3 % trên $54,172 tiếp theo, +

18.3% trên mức thu nhập chịu thuế trên $189,604

Prince Edward Island 9.8% trên $31,984 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

13.8 % trên $31,985 tiếp theo, +

16.7% trên mức thu nhập chịu thuế trên $63,969

Nova Scotia 8.79% trên $29,590 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

14.95% trên $29,590 tiếp theo, +

16,67% trên $33,820 tiếp theo, +

17.5% trên $57,000 tiếp theo, +

21% trên mức thu nhập chịu thuế trên $150,000

New Brunswick 9.68% trên $43,401 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

14.82% trên $43,402 tiếp theo, +

16.52% trên $54,319 tiếp theo, +

17.84% trên $19.654 tiếp theo, +

20.3% trên mức thu nhập chịu thuế trên $160,776

Quebec Truy cập Income tax rates (trang Revenu Quebec)
Ontario 5.05% trên $44,740 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

9.15% trên $44,742 tiếp theo, +

11.16% trên $60,518 tiếp theo, +

12.16% trên $70,000 tiếp theo, +

13.16% trên mức thu nhập chịu thuế trên $220,000

Manitoba 10.8% trên $33,389 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

12.75% trên $38,775 tiếp theo, +

% trên mức thu nhập chịu thuế trên $129,214

Saskatchewan 10.5 % trên $45,225 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

12.5% trên $83,989 tiếp theo, +

14.5% trên mức thu nhập chịu thuế trên $129,214

Alberta 10% trên $131,220 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

12% trên $26,244 tiếp theo, +

13% trên $52,488 tiếp theo, +

14% trên $104,976 tiếp theo, +

15% trên mức thu nhập chịu thuế trên $314,928

British Columbia 5.06% trên $41,725 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

7.7% trên $41,726 tiếp theo, +

10.5% trên $12,361 tiếp theo, +

12.29% trên $20,532 tiếp theo, +

14.7% trên $41,404 tiếp theo, +

16.8% trên mức thu nhập chịu thuế trên $157,748

Yukon 6.4% trên $48,535 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

9% trên $48,534 tiếp theo, +

10.9% trên $54,404 tiếp theo, +

12.8% trên $349,527 tiếp theo, +

15% trên mức thu nhập chịu thuế trên $500,000

Northwest Territories 5.9% trên $43,957 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

8.6% trên $43,959 tiếp theo, +

12.2% trên $55,016 tiếp theo, +

14.05% trên mức thu nhập chịu thuế trên $142,932

Nunavut 4% trên $46,277 đầu tiên của mức thu nhập chịu thuế, +

7% trên $46,278 tiếp theo, +

9% trên $57,918 tiếp theo, +

11.5% trên mức thu nhập chịu thuế trên $150,473

 

Nguồn: Canada.ca

Biên dịch: L&C Global

Tư vấn miễn phí