Phúc lợi cho con với hợp đồng lao động 24 tháng tại Canada

Phúc lợi cho trẻ em tại Canada

Phúc lợi trẻ em Canada được quản lý bởi cơ quan thuế Canada (CRA). Đây là khoản tiền được nhận hàng tháng không phải trả thuế dành cho những gia đình (đủ điều kiện như chính phủ quy định) để giúp họ có thêm chi phí khi nuôi dạy trẻ dưới 18 tuổi. Chương trình này cũng bao gồm trợ cấp dành cho trẻ em khuyết tật và các trợ cấp tỉnh bang và vùng lãnh thổ có liên quan.

Ai có thể đăng ký

Để đăng ký bạn cần đáp ứng được những điều kiện sau đây:

 • Bạn sống với trẻ em dưới 18 tuổi
 • Bạn là người chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc cũng như nuôi dạy trẻ
 • Bạn là cư dân Canada có đóng thuế
 • Bạn hoặc vợ/ chồng của bạn phải thuộc một trong những mục sau:
  • Là công dân Canada
  • Là thường trú nhân
  • Là người được bảo vệ
  • Là cư dân tạm trú đã sống tại Canada trong vòng 18 tháng, và có giấy phép còn hiệu lực trong tháng 19
  • Người bản địa theo định nghĩa về người “Indian” dưới đao luật Indian

Bạn không thể nhận trợ cấp cho con nuôi của bạn (CCB) nếu trẻ đã nhận được trợ cấp đặc biệt (CSA)

Bạn chỉ có thể nhận CCB nếu bạn sống và chăm sóc cho trẻ có quan hệ họ hàng gần và trẻ không nhận trợ cấp đặc biệt (CSA).

Tìm hiểu thêm về CSA tại Children’s special allowances.

Ai là người chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc trẻ

Người chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ nên đăng ký CCB. Đây sẽ là người chịu trách nhiệm cho những việc sau:

 • Là người giám sát những hoạt động và nhu cầu hàng ngày của trẻ
 • Đảm bảo trẻ luôn được chăm sóc y tế cần thiết
 • Sắp xếp mọi thứ cho trẻ khi cần thiết

Khi trẻ sống cùng với mẹ

Khi cả bố và mẹ sống cùng với trẻ, người mẹ sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ. Do đó mẹ sẽ là người đăng ký CCB.

Tuy nhiên, nếu bố là người chịu trách nhiệm chính, anh ấy phải đăng ký và kèm theo một lá thư có chữ ký của người mẹ xác nhận việc bố là người chịu trách nhiệm chính cho trẻ khi ở nhà.

Thỏa thuận nuôi dưỡng và lợi ích của bạn

Nếu đứa trẻ chỉ sống với bạn trong một thời gian ngắn, bạn cần phải xác định xem bạn có được xem là đang chia sẻ quyền nuôi con hay không.

Kiểm tra xem bạn có đang chia sẻ quyền nuôi con hay không

Đứa trẻ dành thời gian:

 • Bằng nhau cho cả bố lẫn mẹ
 • Hầu hết với bạn
 • Hầu hết với người còn lại
 • Hầu hết với người còn lại, nhưng tạm thời trong một khoảng thời gian, hầu hết ở với bạn

Nếu bạn bắt đầu hoặc kết thúc việc chia sẻ quyền nuôi con, hãy thông báo cho CRA.

Đăng ký

Đăng ký khi nào

Bạn nên đăng ký CCB khi có bất kỳ một trong những tình huống sau đây xảy ra:

 • Đứa trẻ được sinh ra
 • Đứa trẻ bắt đầu sống với bạn, hay trở lại ở với bạn sau thời gian ở với người còn lại
 • Khi bạn bắt đầu/ kết thúc/ thay đổi một thỏa thuận nuôi dưỡng
 • Khi bạn nhận nuôi một đứa trẻ
 • Khi bạn, vợ/ chồng của bạn hay common law-partner, bắt đầu đáp ứng được những điều kiện về người có thể đăng ký

Nếu trẻ bắt đầu sống với bạn từ 11 tháng trước, bạn cần phải chứng minh việc này bằng các tài liệu hỗ trợ.

Bạn không cần phải đăng ký riêng cho các chương trình liên quan của tỉnh bang và vùng lãnh thổ. CRA sẽ quyết định việc bạn có đủ điều kiện hay không khi bạn đăng ký CCB.

Bạn có thể nhận được mức trợ cấp bao nhiêu

Cách tính số tiền bạn có thể nhận

Vào mỗi tháng của năm trợ cấp (tháng 7 đến tháng 6 năm sau), các khoản trợ cấp cho trẻ em của Canada được điều chỉnh dựa trên:

 • số trẻ em được bạn chăm sóc
 • tuổi của con bạn
 • tình trạng hôn nhân của bạn
 • thu nhập ròng đã điều chỉnh của gia đình bạn (AFNI), như được báo cáo trong tờ khai thuế năm ngoái

Mức trợ cấp tối đa cho trẻ

Nếu mức thu nhập ròng đã điều chỉnh của gia đình bạn (AFNI) dưới $31,711, bạn sẽ nhận được mức trợ cấp tối đa cho mỗi trẻ. Nó sẽ không bị giảm trừ.

Cho mỗi trẻ:

 • dưới 6 tuổi: $6,765 mỗi năm ($563.75 mỗi tháng)
 • từ 6 đến 17 tuổi: $ 5,708 mỗi năm ($ 475,66 mỗi tháng)

Ví dụ:

 • Nếu trẻ được 6 tuổi vào tháng 3 năm 2021, bạn sẽ nhận được mức khi trẻ dưới 6 tuổi vào tháng 3 và, mức 6 đến 17 tuổi vào tháng 4 năm 2021.
 • Nếu trẻ được 18 tuổi vào tháng 12, 2021, trợ cấp cuối cùng sẽ được nhận vào tháng 12 với mức cho trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Trợ cấp được tính dựa trên thu nhập ròng sau điều chỉnh của gia đình bạn (AFNI)

Bất kỳ việc giảm trừ nào đối với mức trợ cấp tối đa cho trẻ sẽ phụ thuộc vào mức thu nhập ròng sau điều chỉnh của gia đình bạn và số trẻ em trong gia đình.

Trợ cấp sẽ bắt đầu giảm khi thu nhập ròng sau điều chỉnh của gia đình vượt mức $31,711.

Định nghĩa về AFNI:

 • Thu nhập ròng của gia đình bạn (dòng 23600 trong tờ khai thuế của bạn, cộng với dòng 23600 trong tờ khai thuế của vợ / chồng hoặc đối tác thông luật của bạn)
 • Trừ đi bất kỳ khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em phổ thông nào (UCCB) và thu nhập nhận được từ kế hoạch tiết kiệm dành cho người khuyết tật (RDSP) đã đăng ký (dòng 11700 và dòng 12500 trong tờ khai thuế của bạn hoặc vợ / chồng của bạn)
 • Cộng với bất kỳ số tiền UCCB và RDSP nào được hoàn trả (dòng 21300 và dòng 23200 trong tờ khai thuế của bạn hoặc vợ / chồng của bạn)

Nếu bạn có 1 con:

 • AFNI dưới mức $31,711 :bạn sẽ nhận được mức trợ cấp tối đa mà không bị giảm trừ
 • AFNI trên $31.711 lên đến $ 68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = 7% x mức thu nhập vượt quá $31.711 (AFNI – $31.711)

 • AFNI trên $68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = $2,590 + 3.2 % x mức thu nhập vượt quá $68.708

Nếu bạn có 2 con:

 • AFNI dưới mức $31,711 :bạn sẽ nhận được mức trợ cấp tối đa cho cả 2 trẻ mà không bị giảm trừ
 • AFNI trên $31.711 lên đến $ 68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = 13.5% x mức thu nhập vượt quá $31.711  (AFNI – $31.711)

 • AFNI trên $68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = $4,995 + 5.7% x mức thu nhập vượt quá $68.708

Nếu bạn có 3 con:

 • AFNI dưới mức $31,711 :bạn sẽ nhận được mức trợ cấp tối đa cho cả 3 trẻ mà không bị giảm trừ
 • AFNI trên $31.711 lên đến $ 68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = 19% x mức thu nhập vượt quá $31.711 (AFNI – $31.711)

 • AFNI trên $68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = $7,029 + 8% x mức thu nhập vượt quá $68.708

Nếu bạn có 4 con hoặc hơn:

 • AFNI dưới mức $31,711 :bạn sẽ nhận được mức trợ cấp tối đa cho tất cả các trẻ mà không bị giảm trừ
 • AFNI trên $31.711 lên đến $ 68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = 23% x mức thu nhập vượt quá $31.711  (AFNI – $31.711)

 • AFNI trên $68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = $8,509 + 9.5% x mức thu nhập vượt quá $68.708

Trường hợp chia sẻ quyền nuôi con

Mỗi bố mẹ trong trường hợp này sẽ nhận được 50% số tiền mà đáng lẽ họ có thể nhận được khi họ có toàn quyền nuôi con, được tính dựa trên thu nhập của gia đình của riêng họ.

CRA sẽ không chia số tiền theo tỷ lệ phần trăm khác, hay đưa toàn bộ số tiền cho một người nào trong hai người nếu CRA xác định rằng bạn đang chia sẻ quyền nuôi con.

Nếu đứa trẻ chỉ sống với bạn trong một thời gian ngắn, hãy truy cập Custody arrangements and your benefits để biết bạn có đang trong thời kỳ chia sẻ quyền nuôi con hay không.

Cách tính trợ cấp sẽ được thay đổi vào tháng bảy

Vào mỗi tháng 7, trợ cấp của bạn sẽ được tính lại dựa trên thu nhập đã được điều chỉnh của gia đình bạn vào năm trước, chỉnh theo lạm phát.

Ví dụ, các khoản trợ cấp từ:

Tháng bảy năm 2019 đến tháng sáu năm 2020: dựa trên thu nhập đã điểu chỉnh của gia đình bạn vào năm 2018.

Tháng bảy năm 2020 đến tháng sáu năm 2021: dựa trên thu nhập đã điểu chỉnh của gia đình bạn vào năm 2019.

Nói cách khác, thay đổi trong thu nhập tại năm 2019 sẽ ảnh hưởng đến trợ cấp  nhận được vào năm 2020 của bạn.

Nếu vào một tháng nào đó, trợ cấp của bạn bị thay đổi hay bị cắt hãy truy cập If your payment stopped or changed.

Trợ cấp từ các chương trình tỉnh bang và vùng lãnh thổ liên quan

Một vài tỉnh và vùng lãnh thổ cũng đưa ra mức trợ cấp nhằm giúp đỡ những gia đình trong việc nuôi dưỡng con cái.

Một số trợ cấp cũng đã được tính vào trợ cấp CCB và chuyển đến cho bạn, trong khi ở một số tỉnh sẽ được chuyển đến riêng.

Trẻ em bị khuyết tật

Nếu con của bạn đủ điều kiện để nhận khoản tín dụng thuế dành cho người khuyết tật thì bạn cũng sẽ đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp dành cho trẻ khuyết tật.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, bạn có thể nhận được tối đa 2.886 đô la (240,50 đô la mỗi tháng) cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện nhận tín dụng thuế dành cho người khuyết tật.

Hoàn trả khoản trợ cấp vượt mức

Truy cập vào đây để biết bạn cần làm gì để hoàn trả khoản trợ cấp vượt mức

Ngày nhận trợ cấp

CRA sẽ chi trả trợ cấp vào những ngày sau:

 • 20 tháng 1, 2020
 • 20 tháng 2, 2020
 • 20 tháng 3 năm 2020
 • 20 tháng 4, 2020
 • 20 tháng 5, 2020
 • Ngày 19 tháng 6 năm 2020
 • 20 tháng 7 năm 2020
 • 20 tháng 8, 2020
 • Ngày 18 tháng 9 năm 2020
 • 20 tháng 10 năm 2020
 • 20 tháng 11 năm 2020
 • Ngày 11 tháng 12 năm 2020

Bạn sẽ không nhận được trợ cấp hàng tháng nếu tổng trợ cấp trên năm của bạn ít hơn 240 đô la. Thay vào đó bạn sẽ nhận được tổng trợ cấp cùng với khoản trợ cấp vào tháng 7.

Truy cập My Account để biết thêm về khoản trợ cấp tiếp theo của bạn

Nếu bạn không nhận được trợ cấp CCB của bạn vào ngày chi trả dự kiến, hãy đợi thêm năm ngày trước khi liên hệ với chúng tôi.

Trợ cấp lần đầu tiên

Bạn sẽ nhận được tiền trợ cấp lần đầu:

 • Trong vòng 8 tuần sau khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký online của bạn
 • Trong vòng 11 tuần khi bạn gửi đơn đăng ký qua bưu điện

Thay đổi hay cắt trợ cấp

Truy cập if your payment stopped or changed để biết thêm thông tin.

Duy trì việc nhận trợ cấp

Trợ cấp sẽ bị cắt nếu bạn không khai thuế

Để tiếp tục nhận được phúc lợi trẻ em Canada (CCB) và các khoản thanh toán liên quan của tỉnh và vùng lãnh thổ, bạn phải khai thuế đúng hạn hàng năm. Nếu bạn có vợ / chồng hoặc người bạn đời chung sống, họ cũng phải khai thuế đúng hạn hàng năm.

Bạn phải khai thuế kể cả khi thu nhập của bạn được miễn thuế hay bạn không có thu nhập.

Nếu bạn không thực hiện khai thuế hàng năm, trợ cấp của bạn sẽ bị cắt.

Trợ cấp CCB của bạn sẽ không bị tính thuế. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không nhận được biên lai, và bạn không cần thực hiện báo cáo trên tờ khai thuế.

Trợ cấp bị thay đổi hay cắt

Trợ cấp bị cắt

Trợ cấp của bạn sẽ bị cắt nếu:

 • Bạn không khai báo thuế
 • Bạn không phản hồi cho CRA về tình trạng của bạn
 • Bạn không thông báo cho CRA khi thay đổi địa chỉ hay tài khoản ngân hàng
 • Nếu bạn kết hôn, li hôn hay có sự thay đổi về tình trạng hôn nhân
 • Nếu thu nhập của bạn quá cao ( được tính lại vào mỗi tháng bảy, dựa trên thu nhập vào năm trước của bạn, chỉnh theo lạm phát)
 • Con của bạn đã được 18 tuổi
 • Bạn không còn chăm sóc trẻ nữa
 • Bạn không còn đáp ứng được các tiêu chí điều kiện, bao gồm các yêu cầu về tình trạng thường trú hay quốc tịch
 • Bạn, vợ/ chồng, common law-partner của bạn thiếu báo cáo về thu nhập

Trợ cấp của bạn sẽ thay đổi

Trợ cấp của bạn sẽ thay đổi vì những nguyên nhân sau:

 • Thu nhập gia đình của bạn thay đổi
 • Tình trạng hôn nhân của bạn thay đổi
 • Số lượng con cái bạn chăm sóc thay đổi
 • Con của bạn được 6 tuổi
 • Một trong những đứa con của bạn được 18 tuổi
 • Một trong những đứa con của bạn không thuộc quyền chăm sóc của bạn
 • Thỏa thuận về quyền nuôi con của bạn bị thay đổi

Hoàn trả mức trợ cấp vượt mức

Nếu sau khi kiểm tra chúng tôi nhận thấy đã trợ cấp cho bạn vượt mức bạn được nhận, CRA sẽ gửi thông báo cho bạn kèm theo chứng từ chuyển tiền để thông báo cho bạn về số dư nợ.

CRA có thể giữ tất cả hoặc một phần trợ cấp CCB trong tương lai, khoản thuế thu nhập được hoàn trả, hay hàng hóa, dịch vụ/ thuế bán hàng cho đến khi bạn hoàn trả khoản trợ cấp vượt mức. Điều này cũng áp dụng đối với những chương trình tỉnh bang và vùng  lãnh thổ liên quan được CRA quản lý.

Nếu bạn nhận được thông báo hoàn trả, hãy truy cập Payments to the Canada Revenue Agency.

Thay đổi tình trạng

Nếu tình trạng của bạn có thay đổi, hãy thông báo cho CRA. Trợ cấp của bạn có thể bị cắt nếu bạn không thông báo.

Thay đổi thông tin cá nhân:

 • Thay đổi địa chỉ
 • Thay đổi tình trạng hôn nhân
 • Bắt đầu gửi tiền trực tiếp hoặc thay đổi tài khoản ngân hàng
 • Thay đổi trạng thái cư trú
 • Thông báo hiển thị thông tin cá nhân đã lỗi thời
 • Báo tử

Thông tin về quyền nuôi con

 • Chia sẻ quyền nuôi con
 • Thay đổi quyền giám hộ tạm thời
 • Con bắt đầu sống với bạn
 • Con không còn được bạn chăm sóc

Liên hệ với CRA

Truy cập Contact the CRA để tìm hiểu về cách liên hệ với CRA để trao đổi những thông tin liên quan đến CCB hay những trợ cấp tỉnh bang và vùng lãnh thổ liên quan.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ